با سلام

طبق پیام زیر شکایت خود را ارسال کنید :

نام خود در بازی :
نام شخصی که از ان شکایت دارید :
مدارک :
توضیحات :