با سلام


حق بی احترامی کردن ندارید.
حق تبلیغ کردن ندارید.
حق کل کل کردن ندارید.
حق تیکه انداختن به هم ندارید.با تشکر.